కనినవాడా గాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కనినవాడా గాను (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కనినవాడా గాను కాననివాడా గాను | పొనిగి వొరులకై తే బోధించే నేను ||

చ|| ధరణి గర్మము గొంత తగినజ్ఞానము గొంత | సరికి సరే కాని నిశ్చయము లేదు |
వొరిమె యెంచిచూచితే నొకటివాడా గాను | సరవి దెలియ కేమో చదివేము నేము ||

చ|| యీతల నిహము గొంత యింతలో బరము గొంత | చేతులు రెండు చాచే చిక్కుట లేదు |
యీతెరవులో నొకటి నేరుపరుచుకోలేను | కాతరాన కతలెల్లా గఱచితి నేను ||

చ|| దైవిక మొకకొంత తగుమానుషము గొంత | చేవలుచిగురువలె జేసేను |
యీవల శ్రీవేంకటేశు డిది చూచి నన్ను గాచె | భావించలేక యిన్నాళ్ళు భ్రమసితి నేను ||


kaninavADA gAnu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaninavADA gAnu kAnanivADA gAnu | ponigi vorulakai tE bOdhiMcE nEnu ||

ca|| dharaNi garmamu goMta taginaj~jAnamu goMta | sariki sarE kAni niScayamu lEdu |
vorime yeMcicUcitE nokaTivADA gAnu | saravi deliya kEmO cadivEmu nEmu ||

ca|| yItala nihamu goMta yiMtalO baramu goMta | cEtulu reMDu cAcE cikkuTa lEdu |
yIteravulO nokaTi nEruparucukOlEnu | kAtarAna katalellA garxaciti nEnu ||

ca|| daivika mokakoMta tagumAnuShamu goMta | cEvaluciguruvale jEsEnu |
yIvala SrIvEMkaTESu Didi cUci nannu gAce | BAviMcalEka yinnALLu Bramasiti nEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |