కల్లగాదు నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కల్లగాదు నీవు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కల్లగాదు నీవు మాకు గలిగితే జాలు | తొల్లిటి నీవు యింకా దోడుక వచ్చేను ||

చ|| తగిలి నీ వెదుటను తలవంచకుండగాను | నగితేను మొగమెత్తి నన్ను జూచేవు |
మగువ నెవ్వతె నీవు మనసున దలచేవో | బెగడ కానతీవయ్య పిలిచి తెచ్చేను ||

చ|| యెక్కడికో నీ విప్పుడెదురులు చూడగాను | మొక్కితే వేడుకొని నాచెక్కు నొక్కేవు |
అక్కడ నెవ్వతె మీది ఆస నీకు నున్నదో | తక్క కానతీవయ్య దండకు దెచ్చేను ||

చ|| యెందుకో నీపాయము మీదెత్తుకొని వుండగాను | అంది నిన్నుగూడితే నన్నాదరించేవు |
ముందు శ్రీ వేంకటేశ నీ మోహమెందు నుండునో | యిందే ఆనతీవయ్యా యింటికి దెచ్చేను ||


kallagAdu nIvu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kallagAdu nIvu mAku galigitE jAlu | tolliTi nIvu yiMkA dODuka vaccEnu ||

ca|| tagili nI veduTanu talavaMcakuMDagAnu | nagitEnu mogametti nannu jUcEvu |
maguva nevvate nIvu manasuna dalacEvO | begaDa kAnatIvayya pilici teccEnu ||

ca|| yekkaDikO nI vippuDedurulu cUDagAnu | mokkitE vEDukoni nAcekku nokkEvu |
akkaDa nevvate mIdi Asa nIku nunnadO | takka kAnatIvayya daMDaku deccEnu ||

ca|| yeMdukO nIpAyamu mIdettukoni vuMDagAnu | aMdi ninnugUDitE nannAdariMcEvu |
muMdu SrI vEMkaTESa nI mOhameMdu nuMDunO | yiMdE AnatIvayyA yiMTiki deccEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |