కంటి నిదే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంటి నిద (రాగం: ) (తాళం : )

కంటి నిదే యర్థము ఘనశాస్త్రములు దవ్వి
నంటున నిందుకంటెను నాణె మెందూ లేదు ||

మేటివైరాగ్యముకంటే మిక్కిలి లాభము లేదు
గాటపువిజ్ఞానముకంటే సుఖము లేదు
మీటైనగురువుకంటే మీద రక్షకుడు లేడు
బాటసంసారముకంటే పగ లేదు ||

పరపీడసేయుకంటే పాపము మరెందు లేదు
పరోపకారముకంటే బహుపుణ్యము లేదు
నిరతశాంతముకంటే నిజధర్మ మెందు లేదు
హరిదాసుడౌకంటే నట గతి లేదు ||

కర్మసంగము మానుకంటే దేజము లేదు
అర్మిలి గోరికమానేయంతకంటే బుద్ధి లేదు
ధర్మపు శ్రీవేంకటేశు దగిలి శరణుజొచ్చి
నిర్మలాస నుండుకంటే నిశ్చయము లేదు ||


kaMTi nidE (Raagam: ) (Taalam: )

kaMTi nidE yarthamu GanaSAstramulu davvi
naMTuna niMdukaMTenu nANe meMdU lEdu

mETivairAgyamukaMTE mikkili lABamu lEdu
gATapuvij~jAnamukaMTE suKamu lEdu
mITainaguruvukaMTE mIda rakShakuDu lEDu
bATasaMsAramukaMTE paga lEdu

parapIDasEyukaMTE pApamu mareMdu lEdu
parOpakAramukaMTE bahupuNyamu lEdu
nirataSAMtamukaMTE nijadharma meMdu lEdu
haridAsuDaukaMTE naTa gati lEdu

karmasaMgamu mAnukaMTE dEjamu lEdu
armili gOrikamAnEyaMtakaMTE buddhi lEdu
dharmapu SrIvEMkaTESu dagili SaraNujocci
nirmalAsa nuMDukaMTE niScayamu lEdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=కంటి_నిదే&oldid=101806" నుండి వెలికితీశారు