కలియుగ మెటులైనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కలియుగ మెటులైనా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కలియుగ మెటులైనా గలదుగా నీకరుణ | జలజాక్ష హరిహరి సర్వేశ్వరా ||

చ|| పాప మెంత గలిగిన బరిహరించేయందుకు | నాపాల గలదుగా నీనామము |
కోపమెంత గలిగిన కొచ్చి శాంతమిచ్చుటకు | చేపట్టి కలవుగా నాచిత్తములో నీవు ||

చ|| ధర నింద్రియా లెంత తరముకాడిన నన్ను | సరి గావగద్దుగా నీశరణాగతి |
గరిమ గర్మబంధాలు గట్టినతాళ్ళు వూడించ | నిరతి గలదుగా నీభక్తి నాకు ||

చ|| హితమైనయిహపరా లిష్టమైనవెల్లా నియ్య | సతమై కలదుగా నీసంకీర్తన- |
తతి శ్రీవేంకటేశ నాతపము ఫలియింపించ | గతి గలదుగా నీకమలాదేవి ||


kaliyuga meTulainA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaliyuga meTulainA galadugA nIkaruNa | jalajAkSha harihari sarvESvarA ||

ca|| pApa meMta galigina barihariMcEyaMduku | nApAla galadugA nInAmamu |
kOpameMta galigina kocci SAMtamiccuTaku | cEpaTTi kalavugA nAcittamulO nIvu ||

ca|| dhara niMdriyA leMta taramukADina nannu | sari gAvagaddugA nISaraNAgati |
garima garmabaMdhAlu gaTTinatALLu vUDiMca | nirati galadugA nIBakti nAku ||

ca|| hitamainayihaparA liShTamainavellA niyya | satamai kaladugA nIsaMkIrtana- |
tati SrIvEMkaTESa nAtapamu PaliyiMpiMca | gati galadugA nIkamalAdEvi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

/2011/02/annamayya-samkirtanalutatwamulu.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |