కట్టెదుర వైకుంఠము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కట్టెదుర వైకుంఠము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కట్టెదుర వైకుంఠము కాణాచయిన కొండ | తెట్టలాయ మహిమలే తిరుమలకొండ ||

చ|| వేదములే శిలలై వెలసినది కొండ | యేదెస బుణ్యరాసులే యేరులైనది కొండ |
గాదిలి బ్రహ్మాదిలోకముల కొనల కొండ | శ్రీదేవుడుండేటి శేషాద్రి కొండ ||

చ|| సర్వదేవతలు మృగజాతులై చరించేకొండ | నిర్వహించి జలధులే నిట్టచరులైన కొండ |
వుర్విదపసులే తరువులై నిలచిన కొండ | పూర్వటంజనాద్రి యీ పొడవాటి కొండ ||

చ|| వరములు కొటారుగా వక్కాణించి పెంచే కొండ | పరగు లక్ష్మీకాంతుసోబనపు గొండ |
కురిసి సంపదలెల్ల గుహల నిండిన కొండ | విరివైన దదివో శ్రీవేంకటపు గొండ ||


kaTTedura vaikuMThamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kaTTedura vaikuMThamu kANAcayina koMDa | teTTalAya mahimalE tirumalakoMDa ||

ca|| vEdamulE Silalai velasinadi koMDa | yEdesa buNyarAsulE yErulainadi koMDa |
gAdili brahmAdilOkamula konala koMDa | SrIdEvuDuMDETi SEShAdri koMDa ||

ca|| sarvadEvatalu mRugajAtulai cariMcEkoMDa | nirvahiMci jaladhulE niTTacarulaina koMDa |
vurvidapasulE taruvulai nilacina koMDa | pUrvaTaMjanAdri yI poDavATi koMDa ||

ca|| varamulu koTArugA vakkANiMci peMcE koMDa | paragu lakShmIkAMtusObanapu goMDa |
kurisi saMpadalella guhala niMDina koMDa | virivaina dadivO SrIvEMkaTapu goMDa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

KATTEDHURA-VAIKUNTAM

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/03/annamayya-samkirtanalu-kshetramahima.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |