కటకటా యేమిటాను కడవర గానడిదే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కటకటా యేమిటాను (రాగం:ధన్నాసి ) (తాళం : )

కటకటా యేమిటాను కడవర గానడిదే
నిటలపువ్రాత యెట్టో నిజము దెలియదు.


బాదలసంసారము పరవంజుకొని తొల్లి
యేది నమ్మి పాటువడె నీజివుడు
గాదెలకొలుచుగాగ గట్టుకొని కర్మములు
యేదెస చొచ్చీనోకాని యీప్రాణి.

కాపురమై తమతల్లికడుపున వచ్చి పుట్టె
యేపని గలిగెనో యీదేహి
కాపాడి నిxఏపాలు కడునాసతో బాతి
యేపదవి దా నుండునో యీజంతువు.

దవ్వుల యమబాదలు దలచి వెరవడిదె
యెవ్వరి నలిగెనమ్మో యీజీవి
రవ్వగా శ్రీవేంకటాద్రిరాయడు మన్నించగాను
యివ్వల బతికెగాక యెవ్వడోయి తాను.


Katakataa yaemitaanu (Raagam:Dhannaasi ) (Taalam: )

Katakataa yaemitaanu kadavara gaanadidae
Nitalapuvraata yetto nijamu deliyadu.


Baadalasamsaaramu paravamjukoni tolli
Yaedi nammi paatuvade neejivudu
Gaadelakoluchugaaga gattukoni karmamulu
Yaedesa chochcheenokaani yeepraani.

Kaapuramai tamatallikadupuna vachchi putte
Yaepani galigeno yeedaehi
Kaapaadi nixaepaalu kadunaasato baati
Yaepadavi daa numduno yeejamtuvu.

Davvula yamabaadalu dalachi veravadide
Yevvari naligenammo yeejeevi
Ravvagaa sreevaemkataadriraayadu mannimchagaanu
Yivvala batikegaaka yevvadoyi taanu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |