కంటే సులభమిది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కంటే సులభమిది (రాగం: ) (తాళం : )

కంటే సులభమిది కానక యుంటే దుర్లభ
మింటిలోననే వున్న దిహము బరమును ||

హరిదాసులు మెట్టినక్కడే పరమపద
మరయ నిందుకంటె నవల లేదు
తిరమై వీరిపాదతీర్థమే విరజానది
సొరిది నన్నిచోట్లు చూచినట్టే వున్నది ||

మచ్చిక వైష్ణవులమాటలెల్లా వేదములు
యిచ్చల నిందుకంటే నింక లేదు
అచ్చట వీరిప్రసాద మమృతపానములు
అచ్చమై తెలిసేవారి కఱచేత నున్నది ||

చెలగి ప్రపన్నులసేవే విజ్ఞానము
ఫల మిందుకంటే మఱి పైపై లేదు
తలప శ్రీవేంకటేశుదాసులే యాతనిరూపు
లెలమి నెదుట నున్నా రెఱిగినవారికి ||


kaMTE sulaBamidi (Raagam: ) (Taalam: )

kaMTE sulaBamidi kAnaka yuMTE durlaBa
miMTilOnanE vunna dihamu baramunu ||

haridAsulu meTTinakkaDE paramapada
maraya niMdukaMTe navala lEdu
tiramai vIripAdatIrthamE virajAnadi
soridi nannicOTlu cUcinaTTE vunnadi ||

maccika vaiShNavulamATalellA vEdamulu
yiccala niMdukaMTE niMka lEdu
accaTa vIriprasAda mamRutapAnamulu
accamai telisEvAri karxacEta nunnadi ||

celagi prapannulasEvE vij~jAnamu
Pala miMdukaMTE marxi paipai lEdu
talapa SrIvEMkaTESudAsulE yAtanirUpu
lelami neduTa nunnA rerxiginavAriki ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |