కమ్మంటే గావా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కామించి నీవరుగగలయు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కామించి నీవరుగగలయు నాయకుడ నే- | డేమి భాగ్యము సేసెనే తరుణి ||

చ|| కాగిన గుబ్బల మీద కమ్మజెమటలదొప్ప | దోగిన పయ్యెద కొంగు దూలగును |
వేగైన కొప్పున క్రొవ్విరులు దురిమి విర్ర- | వీగుచు నీవెటు వొయ్యేవే తరుణి ||

చ|| ఒప్పైన శిరసు మీదగుప్పరించిన జవ్వాది | చిప్పిలి చెక్కుల వెంటబొందగను |
అప్పళించిన కస్తూరిలప్పలు రాలగ నీ- | విప్పుడెక్కడికి నేగేవో తరుణి ||

చ|| వీడినది మొలనూలు విరుల చెదరె కొంత | వాడినది కెమ్మోని వన్నెలై |
ఈడులేని తిరువేంకటేశుడిదె నిన్ను గూడె | యీడ గొత్తలివి యేటివే వోతరుణి ||


kammaMTE gAvA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kammaMTE gAvA kAgala vanniyu | cimmulamAyalu sEyaganElA ||

ca|| sarasijAkSha nIsaMkalpamAtramu | arudagu GanabrahmAMDa midi |
arayaga dharalO nalpapubanulaku | hari yavatAraM baMditivElA ||

ca|| satatasurAsura jananamaraNamulu | mati nIhuMkAramAtramulu |
gatiyai yamRutamu galpiMcukorakunu | tati GOrajaladhi daccitivElA ||

ca|| yiha vaikuMThamu yISEShagirE | mahi nI darSanamAtra midi |
vihariMpaga SrIvEMkaTESa yiTu | bahulOkapukalpana lavi yElA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |