కన్నులెదిటిదే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
కన్నులెదిటిదే ఘన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| కన్నులెదిటిదే ఘన వైకుంఠము | వెన్నుని గొలిచిన విజ్ఞానికిని ||

చ|| తలచిన దెల్లా తత్త్వ రహశ్యమె | తెలిసిన యోగికి దిన దినము |
పలికిన దెల్లా పరమ మంత్రములె | ఫలియించిన హరి భక్తునికి ||

చ|| పట్టిన దెల్లా బ్రహ్మాత్మకమే | పుట్టును గెలిచిన పుణ్యునికి |
మెట్టిన దెల్లా మిన్నేటి నిధులె | రట్టడి తెగువ మెరయు వానికిని ||

చ|| వినినవి యెల్లా వేదాంతములే | ఘనుడగు శరణాగతునికిని |
యెనసిన శ్రీ వేంకటేశుడె యింతా | కొనకెక్కిన నిజకోవిదునికిని ||


kannulediTidE Gana (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| kannulediTidE Gana vaikuMThamu | vennuni golicina vij~jAnikini ||

ca|| talacina dellA tattva rahaSyame | telisina yOgiki dina dinamu |
palikina dellA parama maMtramule | PaliyiMcina hari Baktuniki ||

ca|| paTTina dellA brahmAtmakamE | puTTunu gelicina puNyuniki |
meTTina dellA minnETi nidhule | raTTaDi teguva merayu vAnikini ||

ca|| vininavi yellA vEdAMtamulE | GanuDagu SaraNAgatunikini |
yenasina SrI vEMkaTESuDe yiMtA | konakekkina nijakOvidunikini ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

KannuledutideGhanaVaikuntam6


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |