సతతవిరక్తుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సతతవిరక్తుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సతతవిరక్తుడు సంసారిగాడు | రతిసమ్మదుడు విరక్తుడు నితడె ||

చ|| నిత్యుడైనవాడు నిఖిలలోకముల- | బ్రత్యక్ష విభవసంపన్నుడు గాడు |
నిత్యుడు నితడే నిరుమానుడైన- | ప్రత్యక్ష విభవ సంపన్నుడితడె ||

చ|| యోగియైనవాడు నొనర నేకాలము | భోగియై భోగిపై భోగింపలేడు |
యోగియు నితడే వుడుగక భోగిపై | భోగించునటువంటి పురుషుండు నితడే ||

చ|| దేవుడైనవాడు దెలుప లోకముల | దేవతారాధ్యుడై దీపింపలేడు |
దేవుడు నితడే దివిజవంద్యుడైన | శ్రీ వేంకటగిరి దేవుండితడె ||


satataviraktuDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| satataviraktuDu saMsArigADu | ratisammaduDu viraktuDu nitaDe ||

ca|| nityuDainavADu niKilalOkamula- | bratyakSha viBavasaMpannuDu gADu |
nityuDu nitaDE nirumAnuDaina- | pratyakSha viBava saMpannuDitaDe ||

ca|| yOgiyainavADu nonara nEkAlamu | BOgiyai BOgipai BOgiMpalEDu |
yOgiyu nitaDE vuDugaka BOgipai | BOgiMcunaTuvaMTi puruShuMDu nitaDE ||

ca|| dEvuDainavADu delupa lOkamula | dEvatArAdhyuDai dIpiMpalEDu |
dEvuDu nitaDE divijavaMdyuDaina | SrI vEMkaTagiri dEvuMDitaDe ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |