సతి చక్కదనమెంతో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సతి చక్కదనమెంతో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సతి చక్కదనమెంతో సరసుని మోహమెంతో | చతురలింక సరి జూడరమ్మా ||

చ|| కాంత కన్నులు వ్రాసి కడలు వ్రాయగ రాక | చింత తోడ దలవంచె జెలి విభుడు |
పంతపు నడుము వ్రాసిబయలు వ్రాయగ రాక | కొంత దడ వుస్సురనె గోమలి ప్రాణేశుడు ||

చ|| కలికి కుచాలు వ్రాసి కఠినము వ్రాయలేక | తలపోయ దొడగె బంతపు విభుడు |
నళినాక్షి మోము వ్రాసి నవ్వులు వ్రాయగరాక | నిలువున వెరగందె నెలత రమణుడు ||

చ|| వనిత కౌగిట దన్ను వ్రశి రతి వ్రాయలేక | తనువెల్ల మరచెను తమకమున |
వెనక ముందర వ్రాసి వేడుక వ్రాయగరాక | చినుకు జెమట వ్రాసె శ్రీవేంకటేశుడు ||


sati cakkadanameMtO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sati cakkadanameMtO sarasuni mOhameMtO | caturaliMka sari jUDarammA ||

ca|| kAMta kannulu vrAsi kaDalu vrAyaga rAka | ciMta tODa dalavaMce jeli viBuDu |
paMtapu naDumu vrAsibayalu vrAyaga rAka | koMta daDa vussurane gOmali prANESuDu ||

ca|| kaliki kucAlu vrAsi kaThinamu vrAyalEka | talapOya doDage baMtapu viBuDu |
naLinAkShi mOmu vrAsi navvulu vrAyagarAka | niluvuna veragaMde nelata ramaNuDu ||

ca|| vanita kaugiTa dannu vraSi rati vrAyalEka | tanuvella maracenu tamakamuna |
venaka muMdara vrAsi vEDuka vrAyagarAka | cinuku jemaTa vrAse SrIvEMkaTESuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |