సారె దూర జాలనూ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సారె దూర (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సారె దూర జాలనూ చలముల కోపమా | చేరితిమా చనవోలి చెన్నుని భ్రమలను ||

చ|| యీడకు బిలుపించెను యేమి సేయుమనీ నే- | వోడక తన యెదుట నున్నదానను |
పాడితో నీట ముంచనీ పాలముంచనీ తాను | వాడు దనవలపుల వలకు లోనైతిని ||

చ|| మాటనన్ను నాడించెను మనసెట్టు దెలిసీ నే- | యేటికైనా నియ్యకొంటి నిదివో నేను ||
నాటిమాట చెల్లించీనా నగనీ తెగడనీ | మేటి పాయము తనకే మీదుగా నెత్తితిని ||

చ|| కాగిట నన్నునించెను కళ దాకె నిక నేలే- | దాగక తనకు నిట్టె దక్కితి నేను |
వీగక శ్రీ వేంకటాద్రి విభుడు దానన్ను గూడె | యేగించనీ రేగించనీ యిరవైతి నేను ||


sAre dUra (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sAre dUra jAlanU calamula kOpamA | cEritimA canavOli cennuni Bramalanu ||

ca|| yIDaku bilupiMcenu yEmi sEyumanI nE- | vODaka tana yeduTa nunnadAnanu |
pADitO nITa muMcanI pAlamuMcanI tAnu | vADu danavalapula valaku lOnaitini ||

ca|| mATanannu nADiMcenu manaseTTu delisI nE- | yETikainA niyyakoMTi nidivO nEnu ||
nATimATa celliMcInA naganI tegaDanI | mETi pAyamu tanakE mIdugA nettitini ||

ca|| kAgiTa nannuniMcenu kaLa dAke nika nElE- | dAgaka tanaku niTTe dakkiti nEnu |
vIgaka SrI vEMkaTAdri viBuDu dAnannu gUDe | yEgiMcanI rEgiMcanI yiravaiti nEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |