సకలశాస్త్రసంపన్నుడట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సకలశాస్త్రసంపన్నుడట (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సకలశాస్త్రసంపన్నుడట చిత్త- | మొకటికిని జొరదు విధియోగమౌగాదో ||

చ|| దొరతనంబట కలిమి దోడుగాదట మంచి- | తరుణులట మోహమట దైన్యంబట |
విరహమట దారిద్ర్యవివశుడౌనట చూడ- | నరయ నిది కర్మఫలమౌనో కాదో ||

చ|| రాజసన్మానమట రవణహీనత్వమట | తేజమట నలువంక దిరిపెంబట |
వాజివాహనములట వాడిలేదట తొంటి- | పూజఫలమిది వెలితిభోగమౌగాదో ||

చ|| యిలయెల్ల నేలునట ఇంటలేదట మిగుల | బలిమిగలదట సడా పరిభవమట |
చెలువలర వేడుకల శ్రీవేంకటేశ్వరుని | గొలువనేరనివెనక గొరతలౌగాదో ||


sakalaSAstrasaMpannuDaTa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sakalaSAstrasaMpannuDaTa citta- | mokaTikini joradu vidhiyOgamaugAdO ||

ca|| doratanaMbaTa kalimi dODugAdaTa maMci- | taruNulaTa mOhamaTa dainyaMbaTa |
virahamaTa dAridryavivaSuDaunaTa cUDa- | naraya nidi karmaPalamaunO kAdO ||

ca|| rAjasanmAnamaTa ravaNahInatvamaTa | tEjamaTa naluvaMka diripeMbaTa |
vAjivAhanamulaTa vADilEdaTa toMTi- | pUjaPalamidi velitiBOgamaugAdO ||

ca|| yilayella nElunaTa iMTalEdaTa migula | balimigaladaTa saDA pariBavamaTa |
celuvalara vEDukala SrIvEMkaTESvaruni | goluvanEranivenaka goratalaugAdO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |