సహజాచారములెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సహజాచారములెల్ల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సహజాచారములెల్ల సర్వేశ్వరునియాజ్ఞే | అహమించి నమ్మకుండు టదియే పాషండము ||

చ|| నిద్దిరించువానిచేతినిమ్మపంటివలెనే | చద్దికర్మములు తానే జారితే జారె |
పొద్దువొద్దు తనలోన భోగకాంక్షలుండగాను | అద్దలించి కర్మమెల్లననుటే పాషండము ||

చ|| కలగన్నవాడు మేలుకనినటువలెనే | తలగి ప్రపంచ మెందో దాగితే దాగె |
యిల్ల నీదేహము మోచి యింతా గల్లలనుచు | పలికి తప్పనడచేభావమే పాషండము ||

చ|| ధర నద్దముచూచేటి తనరూపమువలె | గరిమతో దనయాత్మ కంటే గనె |
సరుస శ్రీవేంకటేశు సాకారమటు గని | కరగి భజించలేనికష్టమే పాషండము ||


sahajAcAramulella (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sahajAcAramulella sarvESvaruniyAj~jE | ahamiMci nammakuMDu TadiyE pAShaMDamu ||

ca|| niddiriMcuvAnicEtinimmapaMTivalenE | caddikarmamulu tAnE jAritE jAre |
podduvoddu tanalOna BOgakAMkShaluMDagAnu | addaliMci karmamellananuTE pAShaMDamu ||

ca|| kalagannavADu mElukaninaTuvalenE | talagi prapaMca meMdO dAgitE dAge |
yilla nIdEhamu mOci yiMtA gallalanucu | paliki tappanaDacEBAvamE pAShaMDamu ||

ca|| dhara naddamucUcETi tanarUpamuvale | garimatO danayAtma kaMTE gane |
sarusa SrIvEMkaTESu sAkAramaTu gani | karagi BajiMcalEnikaShTamE pAShaMDamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |