సీతాశోకవిఘాతక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సీతాశోకవిఘాతక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సీతాశోకవిఘాతక వో-| పాతాళలంకాపతివిభాళా ||

చ|| హనుమమ్తరాయ అంజనీతనయ వో- | వనధిలంఘనగాత్ర వాయుపుత్రా |
యినకులాధిపనిజహిత జగన్నుత- | వనజోదరసేవక సత్వధనికా ||

చ|| ప్రళయాంతికరూప బలదీప రవిఫల- | గిళనప్రతాప సుగ్రీవప్రియా |
కుళికదానవసంకులవిదారణ | భళిభళి జగత్పతిబలుబంటా |

చ|| పంకజాసనుదివ్యపదవైభవ వో- | లంకిణీప్రాణవిలంఘన |
వేంకటేశ్వరుసేవావీర మహాధీర | కింకరరాయ సుఖీభవా ||


sItASOkaviGAtaka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sItASOkaviGAtaka vO-| pAtALalaMkApativiBALA ||

ca|| hanumamtarAya aMjanItanaya vO- | vanadhilaMGanagAtra vAyuputrA |
yinakulAdhipanijahita jagannuta- | vanajOdarasEvaka satvadhanikA ||

ca|| praLayAMtikarUpa baladIpa raviPala- | giLanapratApa sugrIvapriyA |
kuLikadAnavasaMkulavidAraNa | BaLiBaLi jagatpatibalubaMTA |

ca|| paMkajAsanudivyapadavaiBava vO- | laMkiNIprANavilaMGana |
vEMkaTESvarusEvAvIra mahAdhIra | kiMkararAya suKIBavA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |