సువ్వి సువ్వి సువ్వి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సువ్వి సువ్వి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సువ్వి సువ్వి సువ్వి సువ్వని | సుదతులు దంచెద రోలాల ||

చ|| వనితలు మనసులు కుందెన చేసిటు | వలపులు తగనించోలాల |
కనుచూపు లనెడు రోకండ్లను | కన్నెలు దంచెద రోలాల ||

చ|| బంగరు చెరుగుల పట్టు పుట్టములు | కొంగులు దూలగ నోలాల |
అంగనలందరు నతివేడుకతో | సంగడి దంచెద రోలాల ||

చ|| కురులు దూలగ మంచి గుబ్బచనులపై | సరులు దూలాడగ నోలాల |
అరవిరి బాగుల నతివలు ముద్దులు | గురియుచు దంచెద రోలాల ||

చ|| ఘల్లు ఘల్లుమను కంకణరవముల | పల్లవపాణుల నోలాల |
అల్లన నడుములు అసియాడుచు సతు | లొల్లనె దంచెద రోలాల ||

చ|| కప్పురగంధులు కమ్మనిపువ్వుల | చప్పరములలో నోలాల |
తెప్పలుగా రతి దేలుచు గోనే- | టప్పని బాడెద రోలాల ||


suvvi suvvi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| suvvi suvvi suvvi suvvani | sudatulu daMceda rOlAla ||

ca|| vanitalu manasulu kuMdena cEsiTu | valapulu taganiMcOlAla |
kanucUpu laneDu rOkaMDlanu | kannelu daMceda rOlAla ||

ca|| baMgaru cerugula paTTu puTTamulu | koMgulu dUlaga nOlAla |
aMganalaMdaru nativEDukatO | saMgaDi daMceda rOlAla ||

ca|| kurulu dUlaga maMci gubbacanulapai | sarulu dUlADaga nOlAla |
araviri bAgula nativalu muddulu | guriyucu daMceda rOlAla ||

ca|| Gallu Gallumanu kaMkaNaravamula | pallavapANula nOlAla |
allana naDumulu asiyADucu satu | lollane daMceda rOlAla ||

ca|| kappuragaMdhulu kammanipuvvula | capparamulalO nOlAla |
teppalugA rati dElucu gOnE- | Tappani bADeda rOlAla ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

SuvviSivviSuvvani


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |