సేవింతురే యితని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సేవింతురే యితని (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సేవింతురే యితని జెలగి పరులిట్లనే | కావించి మమ్ము నెక్కడిదైవ మితడు ||

చ|| పాఅలచవి యితడెరుగు పాల బవళింప గో- | పాలుడని నే మితని భజియించగా |
పాలుపడి తల్లిచనుబాలు సహితంబు నే- | కాలమును బాపె నెక్కడిదైవ మితడు ||

చ|| పుట్టింప దానె మరి పురుషోత్తముడు మంచి- | పుట్టు వొసగిననుచు బూజించగా |
పట్టుకొని మము దెచ్చి బలిమి బుట్టువులెల్ల | గట్టిపెట్టించె నెక్కడిదైవ మితడు ||

చ|| కర్మకర్తారుడని కడలేని పుణ్యముల- | కర్మఫలములు దనకు గైకొలువగా |
కర్మగతి దెచ్చి వేంకటవిభుడు మావుభయ- | కర్మముల జెరిచె నెక్కడిదైవ మితడు ||


sEviMturE yitani (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sEviMturE yitani jelagi paruliTlanE | kAviMci mammu nekkaDidaiva mitaDu ||

ca|| pAalacavi yitaDerugu pAla bavaLiMpa gO- | pAluDani nE mitani BajiyiMcagA |
pAlupaDi tallicanubAlu sahitaMbu nE- | kAlamunu bApe nekkaDidaiva mitaDu ||

ca|| puTTiMpa dAne mari puruShOttamuDu maMci- | puTTu vosaginanucu bUjiMcagA |
paTTukoni mamu decci balimi buTTuvulella | gaTTipeTTiMce nekkaDidaiva mitaDu ||

ca|| karmakartAruDani kaDalEni puNyamula- | karmaPalamulu danaku gaikoluvagA |
karmagati decci vEMkaTaviBuDu mAvuBaya- | karmamula jerice nekkaDidaiva mitaDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |