సంతగాడ విక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సంతగాడ విక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సంతగాడ విక మమ్ము బాయకువయ్యా | బంతి చెట్టుకొని మమ్ము బాలార్చవయ్యా ||

చ|| జవ్వనపు వారమో సముకపు వారమో | యెవ్వర మేమన్నా నెగ్గులెంచకువయ్యా |
నవ్వు నవ్వే వారమో ననుపైన వారమో | తవ్విన మోవి రసాల దప్పి దేర్చవయ్యా ||

చ|| సేవచేసే వారమో చిత్తములో వారమో | కావరించినా మమ్ముగై కొనవయ్యా |
పూవువంటివారమో భోగించేవారమో | వేవేలు మన్ననల వెలయించవయ్యా ||

చ|| కడుమేన వారమో కప్రపుబడివారమో | యెడయక ఇట్టె వీడేలియ్యవయ్య |
కడగి శ్రీ వేంకటేశ కలసిన నీ వారమో | జడియక యిట్లానే చనవియ్యవయ్యా ||


saMtagADa vika (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| saMtagADa vika mammu bAyakuvayyA | baMti ceTTukoni mammu bAlArcavayyA ||

ca|| javvanapu vAramO samukapu vAramO | yevvara mEmannA negguleMcakuvayyA |
navvu navvE vAramO nanupaina vAramO | tavvina mOvi rasAla dappi dErcavayyA ||

ca|| sEvacEsE vAramO cittamulO vAramO | kAvariMcinA mammugai konavayyA |
pUvuvaMTivAramO BOgiMcEvAramO | vEvElu mannanala velayiMcavayyA ||

ca|| kaDumEna vAramO kaprapubaDivAramO | yeDayaka iTTe vIDEliyyavayya |
kaDagi SrI vEMkaTESa kalasina nI vAramO | jaDiyaka yiTlAnE canaviyyavayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |