సకలసందేహమై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సకలసందేహమై (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సకలసందేహమై జరుగుచున్నది యొకటి | ప్రకటింప జీవమో బ్రహ్మమో కాని ||

చ|| వసుదేవజఠరమనువననిధికి జంద్రుడై | అసమానగతి బొడమినా డితడు |
వసుధ జంద్రుడు నీలవర్ణు డేటికినాయ | కసరెత్తి నునుగందు గలయగొనుబోలు ||

చ|| ఇనవంశమున లోకహితకల్పభూజమై | అనఘుడై జనియించినా డితడు |
నను పై నసురతరువు నల్లనేటికినాయ | పెనుగొమ్మలో చేగ పెరిగిరాబోలు ||

చ|| తిరువేంకటాద్రిపై దెలియ జింతామణై | అరిదివలె బొడచూపినా డితడు |
గరిమె నది యిపుడు చీకటివర్ణమేలాయ | హరినీలమణులప్రభ లలమికొనబోలు ||


sakalasaMdEhamai (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sakalasaMdEhamai jarugucunnadi yokaTi | prakaTiMpa jIvamO brahmamO kAni ||

ca|| vasudEvajaTharamanuvananidhiki jaMdruDai | asamAnagati boDaminA DitaDu |
vasudha jaMdruDu nIlavarNu DETikinAya | kasaretti nunugaMdu galayagonubOlu ||

ca|| inavaMSamuna lOkahitakalpaBUjamai | anaGuDai janiyiMcinA DitaDu |
nanu pai nasurataruvu nallanETikinAya | penugommalO cEga perigirAbOlu ||

ca|| tiruvEMkaTAdripai deliya jiMtAmaNai | aridivale boDacUpinA DitaDu |
garime nadi yipuDu cIkaTivarNamElAya | harinIlamaNulapraBa lalamikonabOlu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |