సకలశాంతికరము సర్వేశ నీపై భక్తి సర్వేశ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సకలశాంతికరము (రాగం: ) (తాళం : )

సకలశాంతికరము సర్వేశ నీపై భక్తి సర్వేశ
ప్రకటమై మాకు నబ్బె బతికించు నిదియె సర్వేశ

మనసులో పాపబుద్ధి మరియెంత దలచిన
నినుదలచినంతనే నీఱౌను
కనుగొన్న పాపములు కడలేనివైనాను
ఘనుడనిన్ను జూచితే కడకు దొలగును

చేతనంటి పాతకాలు సేనగానే జేసినాను
ఆతల నీకు మ్రొక్కితే నన్నియు బాయు
ఘాతలజెవుల వినగా నంటిన పాపము
నీతితో నీ కథ వింటే నిమిషానబాయును

కాయమున జేసేటి కర్మపు పాపములెల్ల
కాయపునీ ముద్రలచే గ్రక్కున వీడు
యేయెడ వేంకటేశ యేయేపాతకమైనా
అయమైన నీ శరణాగతిచే నణగు


Sakalasaamtikaramu (Raagam: ) (Taalam: )

Sakalasaamtikaramu sarvaesa neepai bhakti sarvaesa
Prakatamai maaku nabbe batikimchu nidiye sarvaesa

Manasulo paapabuddhi mariyemta dalachina
Ninudalachinamtanae nee~raunu
Kanugonna paapamulu kadalaenivainaanu
Ghanudaninnu joochitae kadaku dolagunu

Chaetanamti paatakaalu saenagaanae jaesinaanu
Aatala neeku mrokkitae nanniyu baayu
Ghaatalajevula vinagaa namtina paapamu
Neetito nee katha vimtae nimishaanabaayunu

Kaayamuna jaesaeti karmapu paapamulella
Kaayapunee mudralachae grakkuna veedu
Yaeyeda vaemkataesa yaeyaepaatakamainaa
Ayamaina nee saranaagatichae nanagu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |