సేవే భావే శ్రీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సేవే భావే శ్రీ (రాగం:సావేరి ) (తాళం :ఆది )

సేవే భావే శ్రీ బృందం
శ్రీ వల్లభ చింతానందం

పటుకు తర్కనగు భంజన దీక్షం
కుటిల దురిత హర గుణ దక్షం
ఘటిత మహాఫల కల్పక వృక్షం
చటుల రామానుజ శమదమభిక్షం

కృధ్ధ మృషామత కుంఠన కుంతం
బౌధ్ధాంధకార భాస్వంతం
శుధ్ధ చేదమణి సుసరస్వంతం
సిధ్ధాంతీ కృత చిన్మయ కాంతం

చార్వాక గహన చండకుఠారం
సర్వాప శాస్త్ర శతధారం
నిర్వికార గుణ నిబడ శ్రీ వేంక
టోర్వీధర సంయోగ గభీరం


sEvE bhaavE SrI (Raagam:saavEri ) (Taalam:aadi )

sEvE bhaavE SrI bRmdam
SrI vallabha chintaanandam

paTuku tarkanagu bhanjana deeksham
kuTila durita hara guNa daksham
ghaTita mahaaphala kalpaka vRksham
chaTula raamaanuja Samadamabhiksham

kRdhdha mRshaamata kunThana kuntam
boudhdhaaandhakaara bhaaswamtam
Sudhdha chEdamaNi susaraswantam
sidhdhaantI kRta chinmaya kaamtam

chaarvaaka gahana chanDakuThaaram
sarvaapa Saastra Satadhaaram
nirvikaara guNa nibaDa SrI vEnka
TOrvIdhara saMyOga gabhIram


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/12/annamayya-samkirtanalu-sanskrit.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |