సిరిదొలంకెడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సిరిదొలంకెడి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సిరిదొలంకెడి పగలూచీకటా యితడేమి | యిరవుదెలిసియు దెలియనియ్య డటుగాన ||

చ|| తలపోయ హరినీలదర్పణంబో ఇతడు | వెలుగుచున్నాడు బహువిభవములతోడ |
కలగుణంబటు వలెనెకాబోలు లోకంబు | గలదెల్ల వెలిలోన గనిపించుగాన ||

చ|| మేరమీరిననీలమేఘమా యితడేమి | భూరిసంపదలతో బొలయుచున్నాడు |
కారుణ్యనిధియట్ల కాబోలు ప్రాణులకు | కోరికలు దలపులో గురియు నటుగాన ||

చ|| తనివోని ఆకాశతత్త్వమో యితడేమి | అనఘుడీ తిరువేంకటాద్రి వల్లభుడు |
ఘనమూర్తి అటువలెనె కాబోలు సకలంబు | తనయందె యణగి యుద్భవమందుగాన ||


siridolaMkeDi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| siridolaMkeDi pagalUcIkaTA yitaDEmi | yiravudelisiyu deliyaniyya DaTugAna ||

ca|| talapOya harinIladarpaNaMbO itaDu | velugucunnADu bahuviBavamulatODa |
kalaguNaMbaTu valenekAbOlu lOkaMbu | galadella velilOna ganipiMcugAna ||

ca|| mEramIrinanIlamEGamA yitaDEmi | BUrisaMpadalatO bolayucunnADu |
kAruNyanidhiyaTla kAbOlu prANulaku | kOrikalu dalapulO guriyu naTugAna ||

ca|| tanivOni AkASatattvamO yitaDEmi | anaGuDI tiruvEMkaTAdri vallaBuDu |
GanamUrti aTuvalene kAbOlu sakalaMbu | tanayaMde yaNagi yudBavamaMdugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |