సర్వేశ్వరుడవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సర్వేశ్వరుడవు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సర్వేశ్వరుడవు స్వతంత్రడువు నీవు | సర్వోత్తముడ నన్నిచట కావవే ||

చ|| శక్తిగలిగితే నీ సరుసదేవుడ గాన | యుక్తి గలిగితే నే నొడలు మోతునా |
యుక్తియు శక్తియు ఒకటే లేక | భక్తుడనైతి నన్ను పాలింపవే ||

చ|| బహుపుణ్యుడనైతే బ్రహ్మపట్టమేలనా | సహజ విజ్ఞానినైతే సంసారి నౌదునా |
విహిత పుణ్య జ్ఞాన విముఖుడ గనకనే | అహిశయనుడ శరణంటి కావవే ||

చ|| శ్రీవేంకటేశ నీవు చేసిన ప్రతిమ నింతే | నీవెరుగనిది లేదు నేరుపు నాయందు నీదే |
భావము లోపల నీవే పైకొని బుద్ధియ్యగాను | నీవాడ ననుకొంటి నేడు కావవే ||


sarvESvaruDavu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sarvESvaruDavu svataMtraDuvu nIvu | sarvOttamuDa nannicaTa kAvavE ||

ca|| SaktigaligitE nI sarusadEvuDa gAna | yukti galigitE nE noDalu mOtunA |
yuktiyu Saktiyu okaTE lEka | BaktuDanaiti nannu pAliMpavE ||

ca|| bahupuNyuDanaitE brahmapaTTamElanA | sahaja vij~jAninaitE saMsAri naudunA |
vihita puNya j~jAna vimuKuDa ganakanE | ahiSayanuDa SaraNaMTi kAvavE ||

ca|| SrIvEMkaTESa nIvu cEsina pratima niMtE | nIveruganidi lEdu nErupu nAyaMdu nIdE |
BAvamu lOpala nIvE paikoni buddhiyyagAnu | nIvADa nanukoMTi nEDu kAvavE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |