సంసారినైన నాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సంసారినైన నాకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సంసారినైన నాకు సహజమే | కంసారి నేనిందుకెల్లా గాదని వగవను ||

చ|| నరుడనైననాకు నానాసుఖదుఃఖములు | సరి ననుభవించేది సహజమే |
హరిని శరణాగతులైనమీద బరాభవ- | మరయ నిన్నంటునని అందుకే లోగేను ||

చ|| పుట్టిననాకు గర్మపు పొంగుకు లోనైనవాడ | జట్టిగ గట్టువడుట సహజమే |
యిట్టే నీవారికి మోక్షమిత్తునన్న నీమాట | పట్టు వోయీనోయని పంకించే నేనిపుడు ||

చ|| మాయకులోనైన నాకు మత్తుడనై యిన్నాళ్ళు | చాయకు రానిదెల్లా సహజమె |
యీయెడ శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నీవు | మోయరాని నేను మోపనివీగేను ||


saMsArinaina nAku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| saMsArinaina nAku sahajamE | kaMsAri nEniMdukellA gAdani vagavanu ||

ca|| naruDanainanAku nAnAsuKaduHKamulu | sari nanuBaviMcEdi sahajamE |
harini SaraNAgatulainamIda barABava- | maraya ninnaMTunani aMdukE lOgEnu ||

ca|| puTTinanAku garmapu poMguku lOnainavADa | jaTTiga gaTTuvaDuTa sahajamE |
yiTTE nIvAriki mOkShamittunanna nImATa | paTTu vOyInOyani paMkiMcE nEnipuDu ||

ca|| mAyakulOnaina nAku mattuDanai yinnALLu | cAyaku rAnidellA sahajame |
yIyeDa SrIvEMkaTESa yElitivi nannu nIvu | mOyarAni nEnu mOpanivIgEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |