సతి నిన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సతి నిన్ను (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సతి నిన్ను గెలిచెను జవ్వనపు గరిడిలో | మతిలోన మెచ్చి మెచ్చి మన్నించు రమణుడా ||

చ|| కనుసూటి వలపూ కాంత చూచిన చూపు | కొనకెక్కె మరుడదె గురులేసెను |
మొనకత్తిసామూ ములువాడి కొనగోరు | పెనగి చెక్కులనొత్తి పేరము వారెను ||

చ|| చేసూటి వలపూ చెలి కాగిలించినది | బాసతోనే కాయజుడు పందెమాడెను |
మూసిదింపు మొరగూ ముంచిన పయ్యదకొంగు | ఆసలు నీకుజూపి ఆయాలు రేచెను ||

చ|| మొగసూటివలపూ మోహపు రమణినవ్వు | తగవుతో మదనుడు దారగట్టెను |
అగపడి శ్రీవేంకటాధిప నీవు గూడితి | జగడమింతయు దీరిచనవు చేకొనెను ||


sati ninnu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sati ninnu gelicenu javvanapu gariDilO | matilOna mecci mecci manniMcu ramaNuDA ||

ca|| kanusUTi valapU kAMta cUcina cUpu | konakekke maruDade gurulEsenu |
monakattisAmU muluvADi konagOru | penagi cekkulanotti pEramu vArenu ||

ca|| cEsUTi valapU celi kAgiliMcinadi | bAsatOnE kAyajuDu paMdemADenu |
mUsidiMpu moragU muMcina payyadakoMgu | Asalu nIkujUpi AyAlu rEcenu ||

ca|| mogasUTivalapU mOhapu ramaNinavvu | tagavutO madanuDu dAragaTTenu |
agapaDi SrIvEMkaTAdhipa nIvu gUDiti | jagaDamiMtayu dIricanavu cEkonenu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |