సొరిది సంసారంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సొరిది సంసారంబు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సొరిది సంసారంబు సుఖమా యిందరికి | వెరవెఱంగక వగల వేగేరుగా ||

చ|| దేహములు దలప సుస్థిరములా ప్రాణులకు- | నూహింప లోభ మట్లుండుగాక |
మోహంబుచే వెనుకముందెఱుగలేక తమ- | దేహసుఖములు మరిగి తిరిగేరుగాక ||

చ|| నెలకొన్నద్రవ్యములు నిలుచునా యెవ్వరికి | అలవి నిలుపగరాని యాసగాక |
బలువైనవట్టిభ్రాంతిచే దగులువడి | తెలిసియును దెలియకిటు తిరిగేరుగాక ||

చ|| నెఱయువిభవములెల్ల నిజములా యిందరికి | కొఱమాలినట్టి తమగుణముగక |
యెఱుకతో దిరువేంకటేశు గొలువగలేక | తెఱగుమాలినబుద్ధి దిరిగేరుగాక ||


soridi saMsAraMbu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| soridi saMsAraMbu suKamA yiMdariki | veraverxaMgaka vagala vEgErugA ||

ca|| dEhamulu dalapa susthiramulA prANulaku- | nUhiMpa lOBa maTluMDugAka |
mOhaMbucE venukamuMderxugalEka tama- | dEhasuKamulu marigi tirigErugAka ||

ca|| nelakonnadravyamulu nilucunA yevvariki | alavi nilupagarAni yAsagAka |
baluvainavaTTiBrAMticE daguluvaDi | telisiyunu deliyakiTu tirigErugAka ||

ca|| nerxayuviBavamulella nijamulA yiMdariki | korxamAlinaTTi tamaguNamugaka |
yerxukatO diruvEMkaTESu goluvagalEka | terxagumAlinabuddhi dirigErugAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |