సేయనివా డెవ్వడు చేరి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సేయనివా డెవ్వడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సేయనివా డెవ్వడు చేరి చిల్లరదోషాలు | యేయెడ జీవులజాడు లీశ్వరకల్పితమే ||

చ|| దేవునినమ్మినయట్టిదేహియట యాతనికి | యీవల నెంతటిపాప మేమిసేసును |
భావించి యన్నినేరాలు పరిహరించు నతడే | ఆవటించుసూర్యునికి నంధకార మెదురా ||

చ|| పూజింపించుకొనేవాడు భువనరక్షకుడట | తేజముతో దురితాలు తెంచగలేడా |
రాజుసేసినయా ణాజ్ఞ రాజుకంటే నెక్కుడా | వోజతో వజ్రాయుధాన కోపునా పర్వతాలు ||

చ|| చేతనాత్మకుడట శ్రీవేంకటేశ్వరుడు | జాతిలేనిజీవునికి స్వతంత్ర మేది |
కాతరపుజన్మానకు గార్యకారణ మేది | యేతున గరుడనికి నెదురా పాములు ||


sEyanivA DevvaDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sEyanivA DevvaDu cEri cillaradOShAlu | yEyeDa jIvulajADu lISvarakalpitamE ||

ca|| dEvuninamminayaTTidEhiyaTa yAtaniki | yIvala neMtaTipApa mEmisEsunu |
BAviMci yanninErAlu parihariMcu nataDE | AvaTiMcusUryuniki naMdhakAra medurA ||

ca|| pUjiMpiMcukonEvADu BuvanarakShakuDaTa | tEjamutO duritAlu teMcagalEDA |
rAjusEsinayA NAj~ja rAjukaMTE nekkuDA | vOjatO vajrAyudhAna kOpunA parvatAlu ||

ca|| cEtanAtmakuDaTa SrIvEMkaTESvaruDu | jAtilEnijIvuniki svataMtra mEdi |
kAtarapujanmAnaku gAryakAraNa mEdi | yEtuna garuDaniki nedurA pAmulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |