సకల జీవులకెల్ల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సకల జీవులకెల్ల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సకల జీవులకెల్ల సంజీవి యీమందు | వెకలులై యిందరు సేవించరో యీమందు ||

చ|| మూడు లోకము లొక్కట ముంచి పెరిగినది | పోడిమి నల్లని కాంతి బొదలినది |
పీడుక కొమ్ములు నాల్గు పెనచి చేయువారినది | వాడే శేషగిరిమీద నాటుకొన్న మందు ||

చ|| పడిగెలు వేయింటి పాము గాచుకున్నది | కడు వేదశాస్త్రముల గబ్బు వేసీది |
యెడయక వొకకాంత యెక్కుక వుండినది | కడలేని యంజనాద్రి గారుడపు మందు ||

చ|| బలు శంఖు జక్రముల బదనికెలున్నది | తలచిన వారికెల్ల దత్త్వమైనది |
అలరిన బ్రహ్మరుద్రాదుల బుట్టించినది | వెలుగు తోడుత శ్రీవేంకటాద్రి మందు ||


sakala jIvulakella (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sakala jIvulakella saMjIvi yImaMdu | vekalulai yiMdaru sEviMcarO yImaMdu ||

ca|| mUDu lOkamu lokkaTa muMci periginadi | pODimi nallani kAMti bodalinadi |
pIDuka kommulu nAlgu penaci cEyuvArinadi | vADE SEShagirimIda nATukonna maMdu ||

ca|| paDigelu vEyiMTi pAmu gAcukunnadi | kaDu vEdaSAstramula gabbu vEsIdi |
yeDayaka vokakAMta yekkuka vuMDinadi | kaDalEni yaMjanAdri gAruDapu maMdu ||

ca|| balu SaMKu jakramula badanikelunnadi | talacina vArikella dattvamainadi |
alarina brahmarudrAdula buTTiMcinadi | velugu tODuta SrIvEMkaTAdri maMdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |