సకలభూతదయ చాలగ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సకలభూతదయ చాలగ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సకలభూతదయ చాలగ గలుగుట | ప్రకటించి దేహసంభవమైనఫలము ||

చ|| తలకొన్న ఫలవాంఛ దిగులకుండగ జిత్త- | మలవరించుట కర్మియైనఫలము |
పలుకర్మములలోన బ్రహ్మార్పణపుబుద్ధి | గలుగుట హరికృపగలిగినఫలము ||

చ|| ఎప్పుడు దిరువేంకటేశు సేవకుడౌట | తప్పక జీవుడు దానైన ఫలము |
కప్పినసౌఖ్యదుఃఖమ్ములు సమముగా | నొప్పుట విజ్ఞానమొదవిన ఫలము ||


sakalaBUtadaya (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sakalaBUtadaya cAlaga galuguTa | prakaTiMci dEhasaMBavamainaPalamu ||

ca|| talakonna PalavAMCa digulakuMDaga jitta- | malavariMcuTa karmiyainaPalamu |
palukarmamulalOna brahmArpaNapubuddhi | galuguTa harikRupagaliginaPalamu ||

ca|| eppuDu diruvEMkaTESu sEvakuDauTa | tappaka jIvuDu dAnaina Palamu |
kappinasauKyaduHKammulu samamugA | noppuTa vij~jAnamodavina Palamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |