సర్వోపాయములు జగతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సర్వోపాయములు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సర్వోపాయములు జగతి నాకితడే | వుర్వీధరుడు పురుషోత్తముండితడే ||

చ|| సకలగంగాతీర్థ స్నానఫలములివి స్వామిపుష్కరణి జలమేనాకు |
సకలపుణ్య క్షేత్రవాసయాత్రలివి సరి వేంకటాచల విహారమిదియే |
సకలవేదాధ్యన శాస్త్రపాఠంబులివి శౌరిసంకీర్తనంబిదియే నాకు |
సకలకర్మానుష్ఠానముల యితనికిచ్చట జాతువడికైంకర్యమిదియే ||

చ|| ఉపవాసములివి యితనిప్రసాదంబులొగి భుజింపుటే నాకు దినదినంబు |
జపరహస్యోపదేశంబు లితనిపాదజలంబుల శరణనేటి సేవయొకటే |
ఉపమింప బుణ్యపురుషులదర్శనము నాకు నొగినిచటి బహువృక్ష దర్శనంబు |
యెపుడు బుణ్యకథాశ్రవణంబు లిచ్చోటయెన్నగల బహుపక్షి కలకలంబు ||

చ|| తలపుగల యోగంబులందు శ్రీవైష్ణవుల దగులుసంవాస సహయోగంబు |
వెలయ నిండుమహోత్సవంబు లిన్నియు నితనివిభవంబులెసగు తిరునాళ్ళు నాకు |
చెలగి యిటు దేవతాప్రార్థనింతయు నాకు శ్రీవేంకటేశుని శరణాగతి |
అలరునాసంపదలు యితని పట్టపురాణి అలమేలు మంగకడకంటి చూపు ||


sarvOpAyamulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sarvOpAyamulu jagati nAkitaDE | vurvIdharuDu puruShOttamuMDitaDE ||

ca|| sakalagaMgAtIrtha snAnaPalamulivi svAmipuShkaraNi jalamEnAku |
sakalapuNya kShEtravAsayAtralivi sari vEMkaTAcala vihAramidiyE |
sakalavEdAdhyana SAstrapAThaMbulivi SaurisaMkIrtanaMbidiyE nAku |
sakalakarmAnuShThAnamula yitanikiccaTa jAtuvaDikaiMkaryamidiyE ||

ca|| upavAsamulivi yitaniprasAdaMbulogi BujiMpuTE nAku dinadinaMbu |
japarahasyOpadESaMbu litanipAdajalaMbula SaraNanETi sEvayokaTE |
upamiMpa buNyapuruShuladarSanamu nAku noginicaTi bahuvRukSha darSanaMbu |
yepuDu buNyakathASravaNaMbu liccOTayennagala bahupakShi kalakalaMbu ||

ca|| talapugala yOgaMbulaMdu SrIvaiShNavula dagulusaMvAsa sahayOgaMbu |
velaya niMDumahOtsavaMbu linniyu nitaniviBavaMbulesagu tirunALLu nAku |
celagi yiTu dEvatAprArthaniMtayu nAku SrIvEMkaTESuni SaraNAgati |
alarunAsaMpadalu yitani paTTapurANi alamElu maMgakaDakaMTi cUpu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

AdiPurushaAndSarvopayamula-MS


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |