సేవించరో జనులాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సేవించరో జనులాల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సేవించరో జనులాల చేతులెత్తిమొక్కరో | వావిరి ప్రహ్లదునికి వరదుడు వీడే ||

చ|| జగన్నాథుడు వీడే సర్వరక్షకుడు వీడే | నిగమవేద్యుడైన నిత్యుడు వీడే |
సుగుణవంతుడు వీడే సర్వకాముడు వీడే | నగుమొగము సుగ్రీవనరసింహుడు వీడే ||

చ|| మరుజనకుడు వీడే మహిమాధికుడు వీడే | పరగ శ్రీలక్ష్మీపతియు వీడే |
సురులకేలిక వీడే శుభమూరుతి వీడే | నరసఖుడు సుగ్రీవనరసింహుడు వీడే ||

చ|| భువనాధిపతి వీడే పురుషోత్తముడు వీడే | వివిధప్రతాప కోవిదుడు వీడే |
ఇవల శ్రీవేంకటాద్రి నిరవైనతడు వీడే | సవమూర్తి సుగ్రీవనరసింహుడు వీడే ||


sEviMcarO janulAla (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sEviMcarO janulAla cEtulettimokkarO | vAviri prahladuniki varaduDu vIDE ||

ca|| jagannAthuDu vIDE sarvarakShakuDu vIDE | nigamavEdyuDaina nityuDu vIDE |
suguNavaMtuDu vIDE sarvakAmuDu vIDE | nagumogamu sugrIvanarasiMhuDu vIDE ||

ca|| marujanakuDu vIDE mahimAdhikuDu vIDE | paraga SrIlakShmIpatiyu vIDE |
surulakElika vIDE SuBamUruti vIDE | narasaKuDu sugrIvanarasiMhuDu vIDE ||

ca|| BuvanAdhipati vIDE puruShOttamuDu vIDE | vividhapratApa kOviduDu vIDE |
ivala SrIvEMkaTAdri niravainataDu vIDE | savamUrti sugrIvanarasiMhuDu vIDE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |