సంతలే చొచ్చితిగాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సంతలే చొచ్చితిగాన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సంతలే చొచ్చితిగాని సరకు గాననైతి | యింతట శ్రీహరి నీవే యిట దయజూడవే ||

చ|| కాంతచనుగొండలు కడకునెక్కితిగాని | యెంతైనా మోక్షపుమెట్లు యెక్కలేనైతి |
అంతట జవ్వనమనే అడవి చొచ్చితిగాని | సంతత హరిభక్తనే సంజీవి గాననైతి ||

చ|| తెగి సంసారజలధి దిరుగలాడితిగాని | అగడైవైరాగ్యరత్నమది దేనైతి |
పొగరుజన్మాలరణభూములు చొచ్చితిగాని | పగటుగామాదులపగ సాధించనైతి ||

చ|| తనువనియెడికల్పతరువు యెక్కితిగాని | కొనవిజ్ఞానఫలము గోయనైతి |
ఘనుడశ్రీవేంకటేశ కమ్మర నీకృపచేత | దనిసి యేవిధులను దట్టుపడనైతి ||


saMtalE coccitigAni (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| saMtalE coccitigAni saraku gAnanaiti | yiMtaTa SrIhari nIvE yiTa dayajUDavE ||

ca|| kAMtacanugoMDalu kaDakunekkitigAni | yeMtainA mOkShapumeTlu yekkalEnaiti |
aMtaTa javvanamanE aDavi coccitigAni | saMtata hariBaktanE saMjIvi gAnanaiti ||

ca|| tegi saMsArajaladhi dirugalADitigAni | agaDaivairAgyaratnamadi dEnaiti |
pogarujanmAlaraNaBUmulu coccitigAni | pagaTugAmAdulapaga sAdhiMcanaiti ||

ca|| tanuvaniyeDikalpataruvu yekkitigAni | konavij~jAnaPalamu gOyanaiti |
GanuDaSrIvEMkaTESa kammara nIkRupacEta | danisi yEvidhulanu daTTupaDanaiti ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |