సత్యభామ సరసపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సత్యభామ సరసపు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సత్యభామ సరసపు నగవు | నిత్యము హరి మదినే నెలవు ||

చ|| రుకుమిణి దేవికి రూపయవ్వనికి | సకల విభవముల సౌఖ్యతలు |
చికురాంబరమున జెదరిన యలకలు | వికచాబ్జ ముఖము వెయి వేలాయె ||

చ|| తొడవుల శ్రీసతి తొలిమెరుగులమై | నడపులమురిపెపు నగుమోము |
తడయక వారిధి దచ్చిన హరికిని | బడలికవాపను పరమంబాయ ||

చ|| అనుదినమునును నీ యలుమేలుమంగ | కనుగవ జంకెన గర్వములు |
దినదినంబులును తిరువేంకటపతి | చనువుల సొబగుల సంపదలాయ ||


satyaBAma sarasapu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| satyaBAma sarasapu nagavu | nityamu hari madinE nelavu ||

ca|| rukumiNi dEviki rUpayavvaniki | sakala viBavamula sauKyatalu |
cikurAMbaramuna jedarina yalakalu | vikacAbja muKamu veyi vElAye ||

ca|| toDavula SrIsati tolimerugulamai | naDapulamuripepu nagumOmu |
taDayaka vAridhi daccina harikini | baDalikavApanu paramaMbAya ||

ca|| anudinamununu nI yalumElumaMga | kanugava jaMkena garvamulu |
dinadinaMbulunu tiruvEMkaTapati | canuvula sobagula saMpadalAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-srungaram_27.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |