సకలబలంబులు నీవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సకలబలంబులు (రాగం: ) (తాళం : )

సకలబలంబులు నీవే సర్వేశ్వరా నాకు
అకలంకమగుసుఖమే అన్నిటనిదే నాకు

పొందుగ( జక్రాంకితమే బుజబల మిదే నాకు
అందినహరి నీచింతే ఆత్మబలము నాకు
సందడి( బేరుబలము కేశవనామము నాకు
యిందును నందును భవభయ మిక లేదిదే నాకు

అంగపు తిరుమణులివి పంచాంగబలము నాకు
సంగతి నీపై పాటలె సర్వబలి మిదే నాకు
రంగుగ నీగుణరాసులే రాసిబలము నాకు
యింగితముగ నిహపరముల కెదురే దిదే నాకు

కనుగొను నీవిగ్రహమే గ్రహబలి మిదే నాకు
విను నీదాసులసేవే వెనుబలిమిదె నాకు
తనరిన శ్రీవేంకటపతి దైవబలము నాకు
ఘనమే చెప్పగ నింతటా కలిగెబో యిదే నాకు


sakalabalaMbulu (Raagam: ) (Taalam: )

sakalabalaMbulu nIvE sarwESwarA nAku
akalaMkamagusukhamE anniTanidE nAku

poMduga( jakrAMkitamE bujabala midE nAku
aMdinahari nIchiMtE Atmabalamu nAku
saMdaDi( bErubalamu kESavanAmamu nAku
yiMdunu naMdunu bhavabhaya mika lEdidE nAku

aMgapu tirumaNulivi paMchAMgabalamu nAku
saMgati nIpai pATale sarwabali midE nAku
raMguga nIguNarAsulE rAsibalamu nAku
yiMgitamuga nihaparamula kedurE didE nAku

kanugonu nIvigrahamE grahabali midE nAku
vinu nIdAsulasEvE venubalimide nAku
tanarina SrIvEMkaTapati daivabalamu nAku
ghanamE cheppaga niMtaTA kaligebO yidE nAku


బయటి లింకులు[మార్చు]

Sakalabalambu_Nayanatara


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |