సుగ్రీవ నారసింహ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సుగ్రీవ నారసింహ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సుగ్రీవ నారసింహ సులభుడ వందరికి | అగ్రేసరుడ నీవు అవధారు దేవ ||

చ|| సనకాదులొకవంక జయవెట్టుచున్నారు | ఎనసి సురలు చేతులెత్తి మొక్కేరు |
మును లిరుమేలనుండి మునుకొని నుతించేరు | అనుపమాలంకార అవధారు దేవ ||

చ|| గంగాది నదులెల్ల కడిగి నీపాదములు | పొంగుచు సప్తర్షులు పూజించేరు |
సంగతి వాయుదేవుడు సరి నాలవట్టమిడీ | అంగజ కోటిరూప అవధారు దేవ ||

చ|| పరగ నారదాదులు పాడేరు నీచరిత | పరమ యోగీంద్రులు భావించేరు |
సిరులు మించినయట్టి శ్రీవేంకటాద్రిమీద | అరుదుగ నున్నాడవు అవధారు దేవ ||


sugrIva nArasiMha (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sugrIva nArasiMha sulaBuDa vaMdariki | agrEsaruDa nIvu avadhAru dEva ||

ca|| sanakAdulokavaMka jayaveTTucunnAru | enasi suralu cEtuletti mokkEru |
munu lirumElanuMDi munukoni nutiMcEru | anupamAlaMkAra avadhAru dEva ||

ca|| gaMgAdi nadulella kaDigi nIpAdamulu | poMgucu saptarShulu pUjiMcEru |
saMgati vAyudEvuDu sari nAlavaTTamiDI | aMgaja kOTirUpa avadhAru dEva ||

ca|| paraga nAradAdulu pADEru nIcarita | parama yOgIMdrulu BAviMcEru |
sirulu miMcinayaTTi SrIvEMkaTAdrimIda | aruduga nunnADavu avadhAru dEva ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |