సామాన్యమా పూర్వ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సామాన్యమా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సామాన్యమా పూర్వ సంగ్రహంబగు ఫలము | నేమమున బెనగొనియె నేడు నీవనక ||

చ|| జగతి బ్రాణులకెల్ల సంసారబంధంబు | తగుల బంధించు దురితంపు గర్మమున |
మగుడ మారుకుమారు మగువ నీయురముపై | తెగి కట్టిరెవ్వరో దేవుండ వనక ||

చ|| పనిలేని జీవులను భవసాగరంబులో మునుగ లేవగ జేయు మోహదోషమున |
పనిపూని జలధిలో బండబెట్టిరి నిన్ను | వెనకెవ్వరో మొదలి వేలువనక ||

చ|| ఉండనీయక జీవనోపాయమున మమ్ము | కొండలను గొబల దతి గొని త్రిప్పుఫలము |
కొండలను నెలకొన్న కోనేటి పతి వనగ | నుండవలసెను నీకు నోపలేవనక ||


sAmAnyamA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sAmAnyamA pUrva saMgrahaMbagu Palamu | nEmamuna benagoniye nEDu nIvanaka ||

ca|| jagati brANulakella saMsArabaMdhaMbu | tagula baMdhiMcu duritaMpu garmamuna |
maguDa mArukumAru maguva nIyuramupai | tegi kaTTirevvarO dEvuMDa vanaka ||

ca|| panilEni jIvulanu BavasAgaraMbulO munuga lEvaga jEyu mOhadOShamuna |
panipUni jaladhilO baMDabeTTiri ninnu | venakevvarO modali vEluvanaka ||

ca|| uMDanIyaka jIvanOpAyamuna mammu | koMDalanu gobala dati goni trippuPalamu |
koMDalanu nelakonna kOnETi pati vanaga | nuMDavalasenu nIku nOpalEvanaka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |