సతులాల చూడర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సతులాల చూడర (రాగం: ) (తాళం : )

సతులాల చూడరే శ్రావణబహుళాష్టమి
సకలాయ నడురేయి గలిగె శ్రీకృషుడు

పుట్టేయపుడే చతుర్భుజాలు శంఖుచక్రాలు
యెట్టు ధరియించెనే యీ కృష్ణుడు
అట్టె కిరీటము నాభరణాలు ధరించి
యెట్ట నెదుట నున్నాడు యీ కృష్ణుడు

వచ్చి బ్రహ్మయు రుద్రుడు వాకిట నుతించగాను
యిచ్చగించి వినుచున్నా(డీకృష్ణుడు
ముచ్చటాడీ దేవకితో ముంచి వసుదేవునితో
హెచ్చినమహిమలతో యీ కృష్ణుడు

కొద దీర మరి నందగోపునకు యశోదకు
ఇదిగో తా బిడ్డాడాయె నీకృష్ణుడు
అదన శ్రీ వేంకటేశుడై యలమేల్మంగ(గూడి
యెదుటనే నిలుచున్నా డీకృష్ణుడు


satulAla chUDarE (Raagam: ) (Taalam: )

satulAla chUDarE SrAvaNabahuLAshTami(
sakalAya naDurEyi( galige SrIkRshuDu

puTTEyapuDE chaturbhujAlu SaMkhuchakrAlu
yeTTu dhariyiMchenE yI kRshNuDu
aTTe kirITamu nAbharaNAlu dhariMchi
yeTTA neduTa nunnADu yI kRshNuDu

vachchi brahmayu rudruDu vAkiTa nutiMchagAnu
yichchagiMchi vinuchunnA(DIkRshNuDu
muchchaTADI dEvakitO muMchi vasudEvunitO
hechchinamahimalatO yI kRshNuDu

koda dIra mari naMdagOpunaku yaSOdaku
idigO tA biDDADAye nIkRshNuDu
adana SrI vEMkaTESuDai yalamElmaMga(gUDi
yeduTanE niluchunnA DIkRshNuDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

SatularaChudare


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |