సతతం శ్రీశం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సతతం శ్రీశం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సతతం శ్రీశం | హితం పరాత్పర మీడే ||

చ|| గదాధరం మేఘగంభీరని- | నదం పరమోన్నతశుభదం |
మృదుతరగమనం మేదినీధరం | హృదయనిలయ మహ మీడే ||

చ|| నందకధరం జనార్దనం గో- | విందం చారుముకుందం |
నందగోపవరనందనకందం | యిందురవినయన మీడే ||

చ|| గరుడగమన మురగశయన మధికం | పరమపదేశం పావనం |
తిరువేంకటగిరిదేవ మతులం మ-| హిరమణం స్థిర మీడే ||


satataM SrISaM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| satataM SrISaM | hitaM parAtpara mIDE ||

ca|| gadAdharaM mEGagaMBIrani- | nadaM paramOnnataSuBadaM |
mRudutaragamanaM mEdinIdharaM | hRudayanilaya maha mIDE ||

ca|| naMdakadharaM janArdanaM gO- | viMdaM cArumukuMdaM |
naMdagOpavaranaMdanakaMdaM | yiMduravinayana mIDE ||

ca|| garuDagamana muragaSayana madhikaM | paramapadESaM pAvanaM |
tiruvEMkaTagiridEva matulaM ma-| hiramaNaM sthira mIDE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |