సేయనివా డెవ్వడు చిల్లరదోషాలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సేయనివా డెవ్వడు (రాగం: ) (తాళం : )

సేయనివా డెవ్వడు చిల్లరదోషాలు
యేయెడ జీవులజాడ లీశ్వరకల్పితమే

దేవునినమ్మినయట్టిదేహియట యాతనికి
యీవల నెంతటిపాప మేమినేసును
భావించి యన్ని నేరాలు పరిహరించు నతడే
ఆవటించుసూర్యునికి నందకార మెదురా

పూజింపించుకొనువాడు భువనరక్షకుడట
తేజముతో దురితాలు తెంచగలేడా
రాజు సేసినయాణాజ్ఞ రాజుకంటే నెక్కుడా
వోజతో వజ్రాయుధాన కోపునా పర్వతాలు

చేతనాత్మకుడట శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
జాతిలేనుజీవునికి స్వతంత్ర మేది
కాతరపుజన్మానకు గార్య కారణమేది
యేతున గరుడనికి ఎదురా పాములు


Saeyanivaa devvadu (Raagam: ) (Taalam: )

Saeyanivaa devvadu chillaradoshaalu
Yaeyeda jeevulajaada leesvarakalpitamae

Daevuninamminayattidaehiyata yaataniki
Yeevala nemtatipaapa maeminaesunu
Bhaavimchi yanni naeraalu pariharimchu natadae
Aavatimchusooryuniki namdakaara meduraa

Poojimpimchukonuvaadu bhuvanarakshakudata
Taejamuto duritaalu temchagalaedaa
Raaju saesinayaanaaj~na raajukamtae nekkudaa
Vojato vajraayudhaana kopunaa parvataalu

Chaetanaatmakudata sreevaemkataesvarudu
Jaatilaenujeevuniki svatamtra maedi
Kaatarapujanmaanaku gaarya kaaranamaedi
Yaetuna garudaniki eduraa paamulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |