సతతము నేజేయు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సతతము నేజేయు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సతతము నేజేయు ననాచారములకు గడ యెక్కడ | మతి ననుగని కావుము రామా రామా రామా||

చ|| సేసిననాబ్రహ్మహత్యలు శిశుహత్యలు గోహత్యలు | ఆసలనెన్నో యెన్నో ఆయాజాడలను |
యీసున నే నిపు డెరిగియునెరగక సేసేదురితపు- | రాసులకును గడలే దిదె రామా రామా రామా||

చ|| నమలెడినానాచదువులకు నానావిధభక్షణములు | కమిలినదుర్గంధపుశాకమ్ములు దొములును |
జముబాధల నరకంబుల సారెకు నన్నెటువలె శ్రీ- | రమణుడ ననుగాచే విటు రామా రామా రామా||

చ|| కపటపునాధనవాంఛలు కలకాలము బరకాంతల | జపలపుదలపుల సేతలసంఖ్యము లరయగను |
యెపుడును నిటువలెనుండెడుహీనుని నన్నెటు గాచెదో | రవమున శ్రీవేంకటగిరిరామా రామా రామా||


satatamu nEjEyu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| satatamu nEjEyu nanAcAramulaku gaDa yekkaDa | mati nanugani kAvumu rAmA rAmA rAmA||

ca|| sEsinanAbrahmahatyalu SiSuhatyalu gOhatyalu | AsalanennO yennO AyAjADalanu |
yIsuna nE nipu Derigiyuneragaka sEsEduritapu- | rAsulakunu gaDalE dide rAmA rAmA rAmA||

ca|| namaleDinAnAcaduvulaku nAnAvidhaBakShaNamulu | kamilinadurgaMdhapuSAkammulu domulunu |
jamubAdhala narakaMbula sAreku nanneTuvale SrI- | ramaNuDa nanugAcE viTu rAmA rAmA rAmA||

ca|| kapaTapunAdhanavAMCalu kalakAlamu barakAMtala | japalapudalapula sEtalasaMKyamu larayaganu |
yepuDunu niTuvalenuMDeDuhInuni nanneTu gAcedO | ravamuna SrIvEMkaTagirirAmA rAmA rAmA||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |