సకల సంగ్రహము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సకల సంగ్రహము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సకల సంగ్రహము సకల సంచయము | అకృతసుకృత మిది హరినామం ||

చ|| సకలవేదశాస్త్రములసార మిది | సకలమంత్రరాజంబు నిది |
సకలపురాణ రసములమధుర మిది | అకుటిలపావనం హరినామం ||

చ|| సకలతత్త్వ సంశయఖండన మిది | సకలకర్మ నిశ్చయము నిది |
సకలవిధి రహస్యప్రధాన మిది | అకారణహితం హరినామం ||

చ|| సకలదేవతా స్వామిప్రియం బిది | సకలలోక రక్షణము నిది |
ప్రకటం వేంకటపతి నామాంకిత- | మకించనధనం హరినామం ||


sakala saMgrahamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sakala saMgrahamu sakala saMcayamu | akRutasukRuta midi harinAmaM ||

ca|| sakalavEdaSAstramulasAra midi | sakalamaMtrarAjaMbu nidi |
sakalapurANa rasamulamadhura midi | akuTilapAvanaM harinAmaM ||

ca|| sakalatattva saMSayaKaMDana midi | sakalakarma niScayamu nidi |
sakalavidhi rahasyapradhAna midi | akAraNahitaM harinAmaM ||

ca|| sakaladEvatA svAmipriyaM bidi | sakalalOka rakShaNamu nidi |
prakaTaM vEMkaTapati nAmAMkita- | makiMcanadhanaM harinAmaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |