దైవక్రుతమెవ్వరికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దైవక్రుతమెవ్వరికి (రాగం: ) (తాళం : )

దైవక్రుతమెవ్వరికి దప్పింపరాదనుచు
భావించి జనులాడుపలుకు నిజమాయ ||

కందునకు బెడబాసి చందురుదింతి ముఖ్హ
చందురుడైన నది అందును గలిగె
కందువగు చెలినొసలి కస్తూరి తిలకమను
కందు ముఖ్హచంద్రునకుగడు నందమాయ ||

జలజములు శశిచేత నులికి యీకాంతకుచ
జలజంబులైన నది సరుసనే కలిగె
లలితమగు ప్రాణవల్లభుని సురతాంకమున
విలువనేయగరాని విదియ చందురులు ||

తీగె బహుజలజములకు దెమలి కామినిమేను
దీగె యయ్యిన నదియుదిరుగ మరికలిగె
ఈ గతుల దిరువేంకటేశ్వరుని సమసురత
యోగంబు వలన ఘ్హర్మోదకశ్రీలు ||


daivakrutamevvariki (Raagam: ) (Taalam: )

daivakrutamevvariki dappiMparAdanuchu
bhAviMchi janulADupaluku nijamAya ||

kaMdunaku beDabAsi chaMdurudiMti muKha
chaMduruDaina nadi aMdunu galige
kaMduvagu chelinosali kastUri tilakamanu
kaMdu muKhachaMdrunakugaDu naMdamAya ||

jalajamulu SaSichEta nuliki yIkAMtakucha
jalajaMbulaina nadi sarusanE kalige
lalitamagu prANavallabhuni suratAMkamuna
viluvanEyagarAni vidiya chaMdurulu ||

tIge bahujalajamulaku demali kAminimEnu
dIge yayyina nadiyudiruga marikalige
I gatula diruvEMkaTESvaruni samasurata
yOgaMbu valana GharmOdakaSrIlu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |