దేవశిఖామణి దివిజులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవశిఖామణి దివిజులు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవశిఖామణి దివిజులు వొగడగ | వేవేలు గతుల వెలసీ వాడే ||

చ|| వీధుల వీధుల వెసతురగముపై | భేదిల బల్లెము బిరబిర దిప్పుచు |
మోదము తోడుత మోహన మూరితి | ఏ దెస జూచిన నేగీ వాడే ||

చ|| కన్నులు దిప్పుచు కర్ణములు కదల | సన్నల రాగెకు చౌకళింపుచును |
అన్నిటా తేజియాడగ దేవుడు | తిన్నగ వాగేలు తిప్పీవాడే ||

చ|| వలగొని దిరుగుచు వాలము విసరుచు | నిలిచి గుఱ్ఱమటు నేర్పులు చూపగ |
బలు శ్రీ వేంకటపతి అహోబలపు | పొలమున సారెకు పొదలీవాడే ||


dEvaSiKAmaNi divijulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEvaSiKAmaNi divijulu vogaDaga | vEvElu gatula velasI vADE ||

ca|| vIdhula vIdhula vesaturagamupai | BEdila ballemu birabira dippucu |
mOdamu tODuta mOhana mUriti | E desa jUcina nEgI vADE ||

ca|| kannulu dippucu karNamulu kadala | sannala rAgeku caukaLiMpucunu |
anniTA tEjiyADaga dEvuDu | tinnaga vAgElu tippIvADE ||

ca|| valagoni dirugucu vAlamu visarucu | nilici gurxrxamaTu nErpulu cUpaga |
balu SrI vEMkaTapati ahObalapu | polamuna sAreku podalIvADE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |