దైవము పుట్టించినట్టి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దైవము పుట్టించినట్టి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దైవము పుట్టించినట్టి తనసహజమే కాక | కోవిదునికైనా జాలిగుణమేల విడుచు ||

చ|| ఆరయ బంచదార నద్దుక తినబోతే | చేరరానిముష్టిగింజ చేదేల మాను |
సారమైన చదువులు సారె సారె జదివినా | గోరపుదుష్టునికి కోపమేల మాను ||

చ|| నిప్పు దెచ్చి వొడిలోన నియమాన బెట్టుకొంటే | యెప్పుడును రాజుగాక యిది యేల మాను |
ముప్పిరి బాతకుడైనమూఢు డెన్నియాచారాలు | తప్ప కెంతసేసినాను దయయేల కలుగు ||

చ|| యింటిలోన గొక్కు దెచ్చి యిరవుగ బెట్టుకొంటే | దంటయై గోడలు పడదవ్వ కేలమాను |
గొంటరై శ్రీవేంకటేశు గొలువకుండినవాడు | తొంటిసంసా రవుగాక దొర యేటికౌను ||


daivamu puTTiMcinaTTi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| daivamu puTTiMcinaTTi tanasahajamE kAka | kOvidunikainA jAliguNamEla viDucu ||

ca|| Araya baMcadAra nadduka tinabOtE | cErarAnimuShTigiMja cEdEla mAnu |
sAramaina caduvulu sAre sAre jadivinA | gOrapuduShTuniki kOpamEla mAnu ||

ca|| nippu decci voDilOna niyamAna beTTukoMTE | yeppuDunu rAjugAka yidi yEla mAnu |
muppiri bAtakuDainamUDhu DenniyAcArAlu | tappa keMtasEsinAnu dayayEla kalugu ||

ca|| yiMTilOna gokku decci yiravuga beTTukoMTE | daMTayai gODalu paDadavva kElamAnu |
goMTarai SrIvEMkaTESu goluvakuMDinavADu | toMTisaMsA ravugAka dora yETikaunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |