దేవదేవోత్తముని తిరుతేరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవదేవోత్తమున (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవదేవోత్తముని తిరుతేరు | దేవతలు గొలువగా తిరుతేరు ||

చ|| తిరువీధి లేగీని తిరుతేరు | తిరుపు గొన్నట్లాను తిరుతేరు |
తెరలించె దనుజుల దిరుతేరు | తిరిగె దిక్కులనెల్ల తిరుతేరు ||

చ|| ధిక్కరించీ మోతల దిరుతేరు | దిక్కరి కుంభాలదర దిరుతేరు |
తిక్కు ముత్తేల కుచ్చుల తిరుతేరు | తెక్కుల బ్రతాపించీ తిరుతేరు ||

చ|| తీరిదె గలకలెల్ల దిరుతేరు | ధీర గరుడవాహపు దిరుతేరు |
చేరి యలమేలుమంగతో శ్రీ వేంకటేశ్వరుని | తీరున నెలకొన్నట్టి తీరుతేరు ||


dEvadEvOttamuni (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEvadEvOttamuni tirutEru | dEvatalu goluvagA tirutEru ||

ca|| tiruvIdhi lEgIni tirutEru | tirupu gonnaTlAnu tirutEru |
teraliMce danujula dirutEru | tirige dikkulanella tirutEru ||

ca|| dhikkariMcI mOtala dirutEru | dikkari kuMBAladara dirutEru |
tikku muttEla kuccula tirutEru | tekkula bratApiMcI tirutEru ||

ca|| tIride galakalella dirutEru | dhIra garuDavAhapu dirutEru |
cEri yalamElumaMgatO SrI vEMkaTESvaruni | tIruna nelakonnaTTi tIrutEru ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |