దేవశిఖామణివి దిష్టదైవమవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవశిఖామణివి దిష్టదైవమవు (రాగం: ) (తాళం : )

ప : దేవశిఖామణివి దిష్టదైవమవు నీవు
ఈవల నీబంట నాకు నెదురింక ఏది

చ : కామధేనువు పిదుకగల కోరికెలివెల్ల
కామధేనువులు పెక్కుగాచే కృష్ణుడవట
కామించి నీ బంటనట కమ్మినిన్ను దలచితి
ఏమి మాకు కడమయ్యా ఇందిరా రమణ

చ : ఎంచ కల్పవృక్షమును ఇచ్చు సిరులెల్లాను
మించి కల్పవృక్షముల నీడలా కృష్ణుడవట
అంచల నీ బంటనట ఆత్మలొ నిను నమ్మితి
వంచించ కడమయేది వసుధాధీశ

చ : తగనొక్క చింతామణి తలచినట్లచేసు
మిగుల కౌస్తుభమణి మించినా కృష్ణుడవట
పగటు శ్రీవేంకటేశ భక్తుడ నీకట నేను
జగములో కొరతేది జగదేకవిభుడ


dEvaSiKAmaNivi dishTadaivamavu (Raagam: ) (Taalam: )

pa : dEvaSiKAmaNivi dishTadaivamavu nIvu
Ivala nIbanTa nAku nedurinka Edi

ca : kAmadhEnuvu pidukagala kOrikelivella
kAmadhEnuvulu pekkugAcE kRshNuDavaTa
kAminci nI banTanaTa kammininnu dalaciti
Emi mAku kaDamayyA indirA ramaNa

ca : enca kalpavRkshamunu iccu sirulellAnu
minci kalpavRkshamula nIDalA kRshNuDavaTa
ancala nI banTanaTa Atmalo ninu nammiti
vancinca kaDamayEdi vasudhAdhISa

ca : taganokka cintAmaNi talacinaTlacEsu
migula kaustuBamaNi mincinA kRshNuDavaTa
pagaTu SrIvEnkaTESa BaktuDa nIkaTa nEnu
jagamulO koratEdi jagadEkaviBuDa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |