దేవ నీవిచ్చేయందుకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవ నీవిచ్చేయందుకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవ నీవిచ్చేయందుకు దీనికిగా నింతయేల | యేవేళ మాయెరుకలు యెందుకు గొలుపును ||

చ|| యెవ్వరివసములు బుద్దెరిగినడచేమన | యివ్వల నారాయణ నీవియ్యక లేదు |
దవ్వుచేరువ మనసుతనయిచ్చయితే గనక | రవ్వగ మృగాదులెల్ల రాజ్యమేలనేరవా ||

చ|| సారెకు నిన్నుదలపించ జంతువులవసమా | కేరి నీవు జిహ్వ బరికించగాగాక |
యీరీతి లోకమెల్లా దమయిచ్చకొలదులనయితే | దూరాన గొక్కెరలు చదవవా వేదాలు ||

చ|| యిందరిపాపపుణ్యాలు యిన్నియు నీచేతలే | కందువ స్వతంత్రులు గారు గాన |
చందపుశ్రీవేంకటేశ శరణంటి నిదె నీకు | చెంది నీవే కాతువుగా చేతలూను వలెనా ||


dEva nIviccEyaMduku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEva nIviccEyaMduku dInikigA niMtayEla | yEvELa mAyerukalu yeMduku golupunu ||

ca|| yevvarivasamulu budderiginaDacEmana | yivvala nArAyaNa nIviyyaka lEdu |
davvucEruva manasutanayiccayitE ganaka | ravvaga mRugAdulella rAjyamElanEravA ||

ca|| sAreku ninnudalapiMca jaMtuvulavasamA | kEri nIvu jihva barikiMcagAgAka |
yIrIti lOkamellA damayiccakoladulanayitE | dUrAna gokkeralu cadavavA vEdAlu ||

ca|| yiMdaripApapuNyAlu yinniyu nIcEtalE | kaMduva svataMtrulu gAru gAna |
caMdapuSrIvEMkaTESa SaraNaMTi nide nIku | ceMdi nIvE kAtuvugA cEtalUnu valenA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |