దైవకృతంబట చేతట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దైవకృతంబట చేతట (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దైవకృతంబట చేతట తనకర్మాధీనంబట | కావలసినసౌఖ్యంబులు గలుగక మానీనా ||

చ|| ఎక్కడిదుఃఖపరంపర లెక్కడిసంసారంబులు | యెక్కడిజన్మము ప్రాణులకేలా కలిగినది |
యెక్కడిమోహవిడంబన యెక్కడియాశబంధము | యెక్కడికెక్కడ నిజమై యివి దానుండీనా ||

చ|| యీకాంతలు నీద్రవ్యము లీకన్నులవెడయాసలు | యీకోరికె లీతలపులు యిట్టే వుండీనా |
యీకాయం బస్థిరమన కీదుర్దశలకు లోనై | యీకల్మషముల బొరలగ నివి గడతేరీనా ||

చ|| దేవశిఖామణి తిరుమల దేవునికృపగల చిత్తము | పావనమై దురితంబుల బాయక మానీనా |
ఆవిభుకరుణారసమున నతడే తను మన్నించిన | ఆవేడుక లీవేడుక లాసలు సేసీనా ||


daivakRutaMbaTa cEtaTa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| daivakRutaMbaTa cEtaTa tanakarmAdhInaMbaTa | kAvalasinasauKyaMbulu galugaka mAnInA ||

ca|| ekkaDiduHKaparaMpara lekkaDisaMsAraMbulu | yekkaDijanmamu prANulakElA kaliginadi |
yekkaDimOhaviDaMbana yekkaDiyASabaMdhamu | yekkaDikekkaDa nijamai yivi dAnuMDInA ||

ca|| yIkAMtalu nIdravyamu lIkannulaveDayAsalu | yIkOrike lItalapulu yiTTE vuMDInA |
yIkAyaM basthiramana kIdurdaSalaku lOnai | yIkalmaShamula boralaga nivi gaDatErInA ||

ca|| dEvaSiKAmaNi tirumala dEvunikRupagala cittamu | pAvanamai duritaMbula bAyaka mAnInA |
AviBukaruNArasamuna nataDE tanu manniMcina | AvEDuka lIvEDuka lAsalu sEsInA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |