దైవము నీవే గతి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దైవమా పరదైవమా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దైవమా పరదైవమా | యేవగింతలు నాకు నెట్టు దెచ్చేవో ||

చ|| పాపకర్ముని దెచ్చి పరమియ్యదలచిన | మేపులకే పోక మెయికొనీనా |
తీపులు రూపులు దివిరి నావెనువెంట- | నేపొద్దు నీవేడ దెచ్చేవో ||

చ|| అధమాధముని దెచ్చి యధికుని జేసేనంటే | విధినిషేధములు వివరించునా |
నిధినిధానములు నిచ్చనిచ్చలు బెక్కు- | విధముల నెటువలె వెదచల్లెదవో ||

చ|| అతికష్టుడగునాకు నలవిగానియీ- | మత మొసగిన నేను మరిగేనా |
ప్రతిలేని వేంకటపతి నీదునామా- | మృత మిచ్చి నను నీవే మెరయింతుగాక ||


daivamu nIvE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| daivamu nIvE gati mAtappulu panilEdu | SrIvallaBuDavu nIvE cEkoni kAvagadE ||

ca|| janani nImAyA, janakuDavu nIvu, | janulamu nEmiMdara mokasaMtatibiDDalamu |
vonareDidinaBOgamulu vUrETicanubAlu | munukonu mAnaDavaLLivi muddulu mIkivivO ||

ca|| dhara baSupakShimRugAdulu taga tObuTTugulu | vuraTagumAdEhaMbulu vuyyalatoTTelalu |
mariginasaMsAramu bommariMDlayATa livi | nirati mAyaj~jAnaMbu nIkE navvulayyA ||

ca|| cAvulubuTTugu lADeDisari dAgilimuccimulu | BAvapuTAraMBaMbulu bAlalIlagatulu |
kaivaSamaMdaga SrIvEMkaTapati nIdAsyaM bidi | mAvaMTivArikellanu nImannanalAlasalu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |