దొరకెగా పూజ కందువ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దొరకెగా పూజ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దొరకెగా పూజ కందువ పూజ నీ | విరహపు తనుతావి విరవాది పూజ ||

చ|| కలికి నీ కనుచూపు కలువరేకుల పూజ | లలన నీ నగవు మొల్లల పూజ |
తలపోత చింత చిత్తపు గమలపు పూజ | చలివేడి వూర్పు నీ సంపంగి పూజ ||

చ|| కనుల జెక్కిన జేయి కరపల్లవపు పూజ | తను పులకలు జాజి ననల పూజ |
తనరు నీ వలపులు దొంతర పూవుల పూజ | యెనయు జెమట మల్లె మొగ్గల పూజ ||

చ|| చెనకు నీగోళ్ళే చిరి గేదగుల పూజ | గునియు గుబ్బలు పూవు గుత్తుల పూజ |
ఘనతమై గూడి వేంకటపతి మోము సో- | కిన నీదు మోవి మంకెన పూవు పూజ ||


dorakegA pUja (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dorakegA pUja kaMduva pUja nI | virahapu tanutAvi viravAdi pUja ||

ca|| kaliki nI kanucUpu kaluvarEkula pUja | lalana nI nagavu mollala pUja |
talapOta ciMta cittapu gamalapu pUja | calivEDi vUrpu nI saMpaMgi pUja ||

ca|| kanula jekkina jEyi karapallavapu pUja | tanu pulakalu jAji nanala pUja |
tanaru nI valapulu doMtara pUvula pUja | yenayu jemaTa malle moggala pUja ||

ca|| cenaku nIgOLLE ciri gEdagula pUja | guniyu gubbalu pUvu guttula pUja |
Ganatamai gUDi vEMkaTapati mOmu sO- | kina nIdu mOvi maMkena pUvu pUja ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |